Pravidla hry

Římské Impérium je online počítačová hra, respektive webová hra, ovládaná pouze prostřednictvím webového prohlížeče, již je možno hrát na jakémkoliv počítači či mobilu s připojením k internetu bez jakéhokoliv dodatečného instalování software spojeného s touto hrou. Nabízí alternativu vedle počítačových her pro jednoho hráče bez potřeby připojení k internetu a přináší mezinárodní, mezigenerační a do jisté míry anonymní komunikaci s ostatními hráči, zábavu, relaxaci či radost. Pro zajištění bezproblémového chodu hry a klidného hraní slušných hráčů musí být každým hráčem odsouhlasena a posléze striktně dodržována níže uvedená pravidla hry.

Obecná pravidla

1. Online strategická hra z období starověku, Římské Impérium, je neziskový projekt zprostředkován zcela zdarma a jeho hraní je čistě dobrovolné. Tým Římského Impéria tedy nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy způsobené jejím hraním. Tato hra může vyvolat mírnou psychickou závislost. Osobám náchylným k závislostem či trpícím nějakou psychickou poruchou je doporučeno přerušit registraci svého herního účtu a okamžitě opustit tyto stránky.

2. Tým Římského Impéria neposkytuje žádné záruky ohledně chodu hry. Hra může být tedy kdykoliv dočasně přerušena, případně částečně či zcela zrušena, a to i bez předchozího upozornění.

3. Tým Římského Impéria má ohledně pravidel a chodu hry poslední a definitivní slovo. Pravidla hry však pro něj platí zcela stejně jako pro hráče.

4. Tým Římského Impéria si vyhrazuje právo tato pravidla jakkoliv upravit či doplnit, a to kdykoliv, i během hry, dle momentální situace. O aktualizaci pravidel budou hráči vždy informováni na fóru Adminská oznámení. Hráč je povinen toto fórum průběžně sledovat a být plně seznámen s těmito pravidly. Neznalost pravidel v žádném případě neomlouvá!

5. Veškerý obsah internetových stránek hry Římské Impérium je chráněn dle autorských práv. Je výslovně zakázáno kopírování, reprodukování, publikování, stahování či přenášení jakéhokoliv textu, obrázků, designu stránek, zdrojového kódu či specifického nápadu aplikovaného ve hře apod. bez písemného souhlasu Týmu Římského Impéria. Následně je výslovně zakázáno upravovat či vytvářet jakékoliv materiály a informace na těchto internetových stránkách či je používat za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití.

6. Hráči nevznikají registrací účtu žádná práva či nároky. Herní účty jsou majetkem Římského Impéria, jež jsou propůjčeny po dobu hraní. Jakýkoliv účet může být v případě porušení pravidel kdykoliv smazán, a to i bez předchozího upozornění.

7. Hráč je povinen zadat při registraci svého herního účtu správný e-mail a získaným ID kódem z příchozí postregistrační zálohovací zprávy Římského Impéria dokončit registraci zadáním ID kódu uvnitř hry v sekci Hra-Profil.

8. Soukromá data, respektive hráčské informace, předána Týmu Římského Impéria při registraci účtu zásadně nebudou použita k reklamním účelům a poskytnuta třetí straně, vyjma povinností plynoucích ze zákona České či Slovenské republiky ve výjimečných situacích.

9. Účet, jehož přihlašovací jméno, avatar a názvy jím vytvořených měst budou přístupné až od 18-ti let, obsahovat vulgarizmus (Vulgarizmus v neúplné podobě, u něhož je význam zcela jasný, je trestán jako vulgarizmus plného znění!), urážku admina, hráče či národa (Urážkou není myšleno pouhé nadávání!), zřejmou reklamu, propagaci rasismu, nacismu, antisemitismu, fašismu, extremismu, ilegálních drog, slova Admin, Zakladatel hry, Programátor, Manažer, Antimulti, Moderátor, Písař, Grafik či jehož jakékoliv počínání bude porušovat etická pravidla, zákony České či Slovenské republiky a Listinu základních práv a svobod, bude okamžitě smazán, či smazán s udělením IP BANu dle posouzení míry prohřešku.

10. Hráč může používat libovolný webový prohlížeč. Doporučenými webovými prohlížeči jsou Iceweasel 3.0, Mozilla Firefox 2.0, Mozilla Firefox 3.0 a Mozilla Firefox 3.5.2. Běh hry Římské Impérium byl testován i na webovém prohlížeči Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Opera 9.64 a Opera 10, Google Chrome 2.0.172.28, Safari 4.0.5 a Konqueror 3.5.9.

11. Používání jakýchkoliv automatických skriptů, programů, anonymizerů, automatizovaných činností prostřednictvím webového prohlížeče (tzv. autorefresh) či jakékoliv další sabotování hry, snaha o získávání soukromých dat hráčských účtů a jakékoliv obtěžování ostatních hráčů reklamou či jiným nepovoleným způsobem je zakázáno. V případě porušení je účet hráči okamžitě smazán, či smazán s udělením IP BANu dle posouzení míry prohřešku.

12. Jestliže hráč ve hře nalezne programátorskou chybu (tzv. bug) nebo je o ní informován jiným hráčem, je povinen ji nahlásit na Systémové fórum, nikoliv tuto anomálii, či chybu v systému nevyužít ve svůj prospěch. V případě porušení, respektive prokázaného nedodržení tohoto bodu, je účet hráči okamžitě smazán, či smazán s udělením IP BANu dle posouzení míry prohřešku.

13. Hráč by měl respektovat, že Tým Římského Impéria je složen pouze z lidí, jež dobrovolně neziskově vykonávají různé funkce pro zajištění kvalitnější hry pro ostatní. Jestliže je nad nějakým přečinem přimhouřeno oko, může být hráč pouze rád. Hráč by se k nim měl tedy chovat s odpovídající úctou, pokorou a slušností. Zajištění zábavy ve hře Římské Impérium totiž není jejich povinností avšak projevem dobré vůle!Antimulti pravidla

1. Jeden hráč (osoba) smí mít vytvořen pouze jediný účet (herní postavu) na Římském Impériu. Porušení se trestá smazáním všech duplicitních účtů, případně i původního účtu dle míry závažnosti. Antimulti admin může požadovat, v případě podezření, důkaz o tom, že dva hráči jsou opravdu dvě různé osoby.

2. Z jednoho zařízení může hrát pouze jeden hráč. V případě členů rodiny lze umožnit vytvoření dalšího účtu – tento účet ale musí být na jiné mapě (ne ve stejné hře), případně v jiném národě na stejné mapě, pokud není možné, aby byli na jiné mapě (více členů rodiny než spuštěných map). Tuto možnost lze však využít pouze po předešlé domluvě a se souhlasem (přes Poštu) od Antimulti adminů. Porušení se trestá okamžitým smazáním všech účtů z daného PC vyjma původního, prvého, účtu. Při opětovném porušení jsou smazány všechny účty z daného PC a navíc je udělen hráči BAN.

3. Odehrávání jednoho hráče za druhého, tedy partnerství, je zakázané. Porušení se trestá okamžitým smazáním všech zúčastněných účtů. Hráč je povinen si své heslo chránit, nesmí ho prozradit jinému hráči.

4. Více hráčů soustavně odehrávající ze stejné IP adresy, u kterých hrozí podezření z porušení předcházejících AM pravidel, jsou povinni hrát u jiného národu.

5. Za opakované porušování pravidel 1–4 je hráči udělen BAN.

6. Antimulti admin není povinen hráči, který porušil tyto pravidla, předložit všechny důkazy o jeho provinění. Hráč, který se necítí proviněn, však má právo na to, aby jeho případ byl přezkoumán ostatními členy adminského týmu.

7. Hráč, který se domnívá, že by mohl být neoprávněné podezírán z porušení těchto pravidel, je povinen tuto věc nahlásit antimulti adminovi a objasnit skutečnosti, které by mohli k tomuto podezření vést.

8. Smazání účtu na vlastní žádost je možné v případě podání žádosti (přes Poštu či Antimulti fórum) pouze do 24 hodin od registrace účtu. Výjimkou je smazání vůdce tzv. mrtvého národa (Národ nevlastnící žádné provincie a bez možnosti tento stav změnit.), který může požádat i později. Tato výjimka neplatí pro vůdce národa, který kapituloval všem.

9. Hráč, jehož účet bude neaktivní šest a více dní, bude smazán za neaktivitu (V případě dlouhodobější vědomé nepřítomnosti si účet můžete zmrazit. – viz Profil).Moderátorská pravidla

1. Na Světové fórum patří všechny příspěvky týkajíce se hry, diskuze o návrzích, diskuze o minulých věcích či o věku současném, diplomatická vyjednávání a politická vyjádření, rady hráčům a diskuze o srazech hráčů RI.

2. Na Chatové fórum patří jakákoliv diskuze na volné téma.

3. Na Systémové fórum patří příspěvky týkajíce se dříve neohlášených bugů ve hře a případné žádosti o reparace způsobené bugem.

4. Na Antimulti fórum patří žádosti o smazání účtu podané do 24 hodin od registrace účtu, vysvětlení porušení Antimulti pravidel, pokud je k němu hráč vyzván Antimulti adminem, informování o podezření z porušení pravidel hry, respektive Antimulti pravidel, danými účty, informování o činnosti Antimulti adminů či Moderátorů a reakce na hráčské příspěvky pouze a jedině psaná Antimulti adminem či Moderátorem, nikoliv hráčem.

5. Na fórum Nápověda patří otázky, na které nedokázal odpovědět Manuál a reakce na hráčské příspěvky pouze a jedině psané adminy, nikoliv hráčem.

6. Na Světové, Chatové, Systémové a Antimulti fórum nepatří vše, co není uvedeno, že na dané fórum patří, spam, tapetování, příspěvky, kde je obsaženo více smajlíků nežli slov, příspěvky s rasistickou, nacistickou, fašistickou, extremistickou či erotickou tématikou, reklama, komerce, nepovolené odkazy, vulgarizmy (Vulgarizmus v neúplné podobě, u něhož je význam zcela jasný, je trestán jako vulgarizmus plného znění!), urážky adminů, hráčů či národů (Urážkou není myšleno pouhé nadávání!), podání návrhu na zlepšení hry k naprogramování (viz SMĚŘOVÁNÍ HRY), posílání vyjádření a tlumočení příspěvku druhého hráče, jenž má BAN na fóra a stížnosti na rozhodnutí adminů (Řešte slušnou formou přímo s adminy přes Poštu, případně ICQ.).

7. Za urážení adminů je hráči okamžitě smazán účet, či smazán účet s udělením IP BANu dle posouzení míry prohřešku. Za jakékoliv jiné porušení Moderátorských pravidel je hráči prvně smazán příspěvek a uděleno upozornění, či smazán příspěvek a udělen BAN na fóra na 2 dny (tzv. bobr) dle posouzení míry prohřešku, při opakovaném porušení následuje smazání příspěvku a udělení BANu na fóra na 4 dny a nakonec smazání příspěvku a udělení BANu na fóra do konce probíhajícího věku.Pravidla hry - shrnutí nejpodstatnějšího

Přestože nepochybujeme, že jste si jako nový hráč během registrace důkladně přečetli pravidla hry, rádi by jsme zdůraznili následujících 7 bodů, aby jsme v budoucnosti předešli případným sporům. Těchto pár nejzákladnějších bodů by měl ovládat každý hráč, proto je tu znovu uvádíme.

1. Hráči je standardně povoleno zaregistrovat a odehrávat pouze za jeden hráčský účet z jednoho PC.

2. Hráči nevznikají registrací účtu žádná práva či nároky, registrace účtu je fakticky dokončena až zadáním ID kódu uvnitř hry v sekci Profil.

3. Hráč nese zodpovědnost za své počínání ve hře, ať už na fórech či kdekoliv jinde.

4. Hráči je zakázáno používání jakýchkoliv automatických skriptů, programů či automatizovaných činností prostřednictvím webového prohlížeče (tzv. autorefresh).

5. Hráč je povinen nahlásit na Systémové fórum nalezenou programátorskou chybu (tzv. bug) ve hře.

6. Hráč je povinen průběžně sledovat fórum Adminská oznámení a být plně seznámen s výše uvedenými pravidly hry.

7. Hráč je povinen jakékoliv rozhodnutí Týmu Římského Impéria respektovat, Tým Římského Impéria má ohledně pravidel a chodu hry poslední a definitivní slovo.Často kladené otázky k pravidlům hry

 • 1. Nepřišel mi ID kód. Pošlete mi ho?

 • Nepošleme. Pokud Vám nepřišel ID kód, můžete si jej zaslat sám ze sekce Zapomněli jste heslo, či ID kód?. Do ní je možné se dostat z úvodní stránky hry. Vyplňte požadované údaje, tedy přihlašovací jméno a e-mail, jenž jste zadal při registraci účtu, respektive jenž máte uveden v sekci Hra-Profil (Zde jej lze jednoduše změnit v případě, že Vám na původní e-mail opakovaně nepřichází nová postregistrační zálohovací zpráva Římského Impéria.), a pošlete si požadovaný ID kód. Tentýž postup lze uplatnit v případě zapomenutého hesla.

 • 2. Zaregistroval jsem se do špatného národa. Kde mohu smazat svůj účet?

 • Svůj účet si sám smazat nemůžete. Není to umožněno. Avšak o smazání účtu můžete požádat příslušného Antimulti admina dle herního mapy (M1 – Apeiron, M2 – dablicek), buď přes Poštu, či Antimulti fórum. V případě podání žádosti do 24 hodin od registrace Vašeho účtu, bude vyhověno.

 • 3. Kdo je to Antimulti admin?

 • Antimulti admin je admin (administrátor hry), jenž sleduje dodržování pravidel hry, především pak Antimulti pravidel (viz výše), a následně trestá hráčské prohřešky dle uvedeného postupu jednotlivých bodů pravidel hry, například smazáním účtu, či smazáním s udělením IP BANu dle posouzení míry prohřešku.

 • 4. Mohou hrát dva lidé, respektive mohou být zaregistrovány dva herní účty, z jednoho PC?

 • Z jednoho PC může hrát pouze jeden hráč. Výjimku tvoří pouze možnost odehrávání druhého člena rodiny na odlišné herní mapě, což lze využít pouze po předešlé domluvě a se souhlasem (přes Poštu) od Antimulti admina (M1 – Apeiron, M2 – dablicek).

 • 5. Mohu požádat Antimulti admina o smazání účtu, pokud již nechci hrát, či chci přejít na druhou herní mapu?

 • Nemůžete, toto nezapadá do náplně činnosti Antimulti admina. V případě požádání o smazání účtů z důvodu Vašeho skončení působnosti ve hře bude Váš účet automaticky smazán po více než 6 dnech neaktivity. V případě přechodu na druhou herní mapu můžete přejít pomocí samotné hry, využitím vyhnanství. Stačí pouze zaslat vládci národa, v němž právě odehráváte, žádost o vyhnanství. Dle jeho rozhodnutí se do vyhnanství dostanete okamžitě, či až po 2 dnech od zaslání žádosti. Posléze se dostanete do vyhnanství, kde budete muset vytrvat minimálně 24 hodin, po nichž budete moci zaslat vládci příslušného národa na druhé herní mapě žádost o přijetí.


  © 2003 - 2024 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY